Get Adobe Flash player

typ badań marketingowych

Rodzaje badań marketingowych

Możemy wyróżnić kilka rodzajów badań marketingowych. Po pierwsze badania eksploracyjne. Jest to rodzaj badań marketingowych, które są przeprowadzane w sytuacjach, gdy jest niezbędne pogłębienie rozumienia pewnego zjawiska lub procesu. Stosuje ten rodzaj badań w celu zidentyfikowania problemu, hierarchizacji zjawisk, formułowania pewnych hipotez, a także jako podstawę określania dalszego kierunku badań. Drugi rodzaj badań marketingowych to badania eksplanacyjne. Jest to typ badań marketingowych, które są stosowane w celu rozwiązania konkretnego problemu. Przykładowo poprzez wskazanie najlepszej opcji. Mają one precyzyjnie określony cel i zakres niezbędnych informacji, jakie muszą być pozyskane. Kolejny typ badań czyli badania ilościowe jest to rodzaj badań marketingowych, które wykorzystują metody ilościowe (statystyczno-matematyczne) do opisu bądź wyjaśnienia związków pomiędzy zmiennymi badań. Mogą być one dokonywane za pomocą na przykład ankiet, sondaży. Otrzymane wyniki można uogólniać, ponieważ badanie jest przeprowadzane na próbie reprezentatywnej. Badania jakościowe jest to natomiast typ badań marketingowych, w których podstawowym zadaniem i metodą badawczą jest interpretacja danych. Służą poznaniu opinii respondentów, ustaleniu ich motywacji i postawy wobec produktu, firmy, instytucji lub idei. Przykładami są tu wywiady zogniskowane, dyskusyjne i wywiady pogłębione. Wyniki tych badań nie mogą być uogólnione. Badania marketingowe rynku są bardzo ważne w określaniu strategii przedsiębiorstwa i dążeniu do osiągnięciu sukcesu.