Get Adobe Flash player

rynek

Koncepcje postępowania marketingowego przedsiębiorstwa

Możemy wyróżnić kilka rodzajów postępowania przedsiębiorstwa. Działanie niezróżnicowane jest to koncepcja postępowania przedsiębiorstwa na rynku, polegająca na jego oddziaływaniu na rynek jako całość i traktowaniu wszystkich nabywców jednakowo (w stosunku do wszystkich nabywców opracowuje się uniwersalną koncepcję marketingu – mix). Koncepcja ta swoje główne zastosowanie znajduje w przypadku produktów standardowych i mało podatnych na zróżnicowanie. Kolejny rodzaj działania to działanie zróżnicowane, czyli koncepcja postępowania przedsiębiorstwa na rynku, polegająca na skoncentrowaniu aktywności firmy w większości segmentów rynku przy opracowywaniu różnych ofert dla każdego z nich. Podejmowane przez przedsiębiorstwa działania nie odnoszą się do rynku jako całości, lecz do celowo wyodrębnionych segmentów. Koncepcja ta znajduje głównie zastosowanie przy sprzedaży produktów, w stosunku do których potrzeby i preferencje konsumentów mogą być znacznie zróżnicowane.  Natomiast działanie skoncentrowane to koncepcja postępowania przedsiębiorstwa na rynku będąca wariantem działania zróżnicowanego. Polega na skoncentrowaniu aktywności firmy w jednym lub najwyżej kilku wybranych segmentach rynku i dostosowaniu marketingu. Działanie zindywidualizowane jest to natomiast koncepcja postępowania przedsiębiorstwa na rynku spotykana na rynku dóbr zaopatrzeniowych i daleko luksusowych. Polega na dostosowywaniu działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo d potrzeb i oczekiwań pojedynczego klienta bądź konsumenta.

Postępowanie nabywców rynku, potrzeba i postawa w marketingu

Postępowanie nabywców rynku, potrzeba i postawa to podstawowe pojęcia związane z marketingiem. Postępowanie nabywców na rynku określić możemy jako ogół działań związanych z uzyskiwaniem, użytkowaniem i dysponowaniem produktami przez nabywców indywidualnych lub instytucjonalnych, wraz z decyzjami poprzedzającymi i warunkującymi te działania. Natomiast potrzeba w kontekście marketingu to odczucie braku, pożądania czegoś, jakiegoś konkretnego produktu. Ze względu na kryterium ważności potrzeb można wyróżnić potrzeby niższego rzędu i wyższego rzędu. Nabywcy dążą zazwyczaj do zaspokajania najpierw potrzeb niższego rzędu, a dopiero potem wyższego rzędu.  W obrębie poszczególnych grup społecznych mogą występować różne hierarchie potrzeb. Najbardziej znana to hierarchia potrzeb Maslowa. Postawa według marketingowych teorii jest to pozytywny lub negatywny stosunek wobec kogoś lub czegoś, np. wobec konkretnego produktu czy tez reklamy. W każdej postawie można wyróżnić trzy podstawowe elementy: element poznawczy (odzwierciedlający stan świadomości, wiedzy konsumenta), emocjonalny (odzwierciedlający uczucia, preferencje, upodobania konsumenta) i element działania (wyrażający skłonność do określonego zachowania). Klient aby marketing firmy miał sens, musi odczuwać potrzebę posiadania produktu, musi także mieć postawę, która charakteryzuje się pozytywnym nastawieniem wobec danej marki i produktu.